28.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 182/24


Žaloba podaná dne 5. března 2018 – Szegedi v. Parlament

(Věc T-135/18)

(2018/C 182/29)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobce: Szegedi Csanád (Budapešť, Maďarsko) (zástupce: Bodó Kristóf, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu č. 2017-1635;

zrušil rozhodnutí přijaté generálním tajemníkem Evropského parlamentu dne 30. listopadu 2017, kterým se nařizuje vrácení částky 264 196,11 eur.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce sedm žalobních důvodů.

1.

První důvod vychází z toho, že závěry rozhodnutí generálního tajemníka týkající se vrácení cestovních nákladů akreditovaných parlamentních asistentů jsou v rozporu s objektivní skutečností. Žalobce požadoval náhradu za cestovní náklady pouze v případech, kdy na ně měl nárok v souladu s rozhodnutím předsednictva Evropského parlamentu č. 2009/C 159/01, kterým se stanoví prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

Akreditovaní parlamentní asistenti, na které odkazuje rozhodnutí a kteří mají pracovní vztah k Evropskému parlamentu plní úkoly podporující práci žalobce jako poslance při výkonu jeho funkcí poslance v Bruselu a Štrasburku.

2.

Druhý důvod vychází z porušení zásady rovnosti zbraní.

Žalobce se nemohl seznámit s důkazy podporujícími skutečnosti obsažení v rozhodnutí generálního sekretariátu. Žalobce podal žádost písemně, avšak generální sekretariát mu důkazy nezaslal, čímž mu zabránit vyjádřit se k věci samé. Rozhodnutí generálního sekretariátu, na kterém se zakládá platební rozkaz, jako právní akt týkající se žalobce, bylo přijato v rozporu se zásadou nestranného a rovného řízení, zásadou rovnosti zbraní a právem žalobce na obhajobu.

3.

Třetí důvod vychází z toho, že rozhodnutí generálního sekretariátu porušuje právo, když odkazuje na důkazní břemeno. V rozporu s tvrzením obsaženým v rozhodnutí generálního sekretariátu argumenty uvedené v bodě 54 rozsudku Tribunálu ze dne 10. října 2014 ve věci T-479/13, Marciani v. Parlament, nelze považovat za relevantní v projednávané věci, zejména proto, že v případě poslance Marcianiho se uplatnila pravidla [týkající se proplácení nákladů a diet poslanců], zatímco v průběhu mandátu žalobce jako poslance již platilo nařízení Rady (ES) č. 160/2009.

4.

Čtvrtý důvod vychází z nedostatku právního odůvodnění vrácení peněz ve vztahu k náhradám vyplaceným akreditovaným parlamentním asistentům. Tento důvod má dvě části:

První část vychází z neexistence právního vztahu mezi žalobcem a Evropským parlamentem. Od vstupu v platnost nařízení (ES) č. 160/2009 je to Evropský parlament a nikoli poslanec, kdo má právní vztah s akreditovaným parlamentním asistentem a EP neproplácí náklady, ale vyplácí náhrady. Pokud jde o pracovní vztah akreditovaných parlamentních asistentů, žalobce nemá s EP žádný pracovní poměr. EP nevyplácel žalobci náhrady pro akreditované parlamentní asistenty. Vzhledem k neexistenci právního základu, žalobce nemůže mít žádnou povinnost vrátit peníze vůči EP.

Druhá část vychází z toho, že činnost, která není činností akreditovaných parlamentních asistentů, nedává vzniknout žádnému nároku na vrácení peněz z vyplacených náhrad. Článek 12 Služebního řádu úředníků Evropské unie nevylučuje činnost mimo službu, ale pouze požaduje získání odpovídajícího souhlasu od orgánu oprávněného ke jmenování. V případě nepožádání o souhlas však nejsou předepsány žádné sankce ve formě vrácení veškerých vyplacených náhrad.

5.

Pátý důvod vychází ze zákazu retroaktivního uplatňování právního předpisu, který stanoví povinnosti. Bod 8 rozhodnutí generálního sekretariátu odkazuje na článek 39 prováděcích opatření v oblasti právního odůvodnění tvrzení, navzdory tomu, že rozhodnutí předsednictva Paramentu č. 2015/C 397/03, kterým se mění prováděcí opatření statutu poslanců Evropského parlamentu, použitelné ode dne 1. ledna 2016, nemůže být relevantní v tomto sporu.

6.

Šestý důvod se týká určení částky a vychází z nesplnění povinnosti odůvodnění a porušení zásady proporcionality. Požadovaná částka není odůvodněna ani podrobně, ani výpočtem, a předpokládá, že akreditovaný parlamentní asistent nikdy pro žalobce nepracoval.

7.

Sedmý důvod vychází z toho, že provedené posouzení cestovního dokladu s datem cesty, připojeného k náhradě cestovních nákladů, se odchýlilo od svého účelu a vyvodilo neopodstatněný důsledek.