23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/66


22. veebruaril 2018 esitatud hagi – IQ Group Holdings Berhad versus EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

(Kohtuasi T-133/18)

(2018/C 142/85)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat S. Carter)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: kujutismärgi „Lumiqs“ ELi nimetav rahvusvaheline registreering – ELi nimetav rahvusvaheline registreering nr 1 220 053

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 12. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 983/2017-1.

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

lubada kaubamärgi registreerimist vaidlustatud kaupade jaoks, nagu nende loetelu on muudetud

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.