23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/58


Överklagande ingett den 20 februari 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol mot EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Mål T-117/18)

(2018/C 142/76)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Klagande: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Polen) (ombud: advokaten C. Rogula)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ”200 PANORAMICZNYCH” – Registreringsansökan nr 15 299 688

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 15 december 2017 i ärende R 2194/2016-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ändra överklagandenämndens beslut i enlighet med överklagandet och registrera varumärket ”200 PANORAMICZNYCH” med hänsyn till att ordkännetecknet ”200 PANORAMICZNYCH” inte uppfyller rekvisiten i artikel 7.1 i förordning 2017/1001, särskilt led b och c däri, och att det därför inte finns grund för att inte registrera varumärket;

och/eller

i enlighet med artikel 7.3 i förordning 2017/1001 slå fast att ordkännetecknet ”200 PANORAMICZNYCH” förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning (förvärvad särskiljningsförmåga), och att det därför inte finns grund för att inte registrera varumärket, i synnerhet då inget av rekvisiten i artikel 7.1 b, c och d äger tillämpning;

alternativt

upphäva överklagandenämndens beslut och ålägga Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (nedan kallad EUIPO) att göra en ny prövning av ansökan nr 015299688 om att ordmärket ”200 PANORAMICZNYCH” ska registreras som EU-varumärke, särskilt för att undanröja de felaktigheter som för närvarande är för handen, och slå fast att ordkännetecknet ”200 PANORAMICZNYCH” inte uppfyller rekvisiten i artikel 7.1 i förordning 2017/1001, särskilt led b och c däri, och att det därför inte finns något absolut registreringshinder;

och/eller

i enlighet med artikel 7.3 i förordning 2017/1001 slå fast att ordkännetecknet ”200 PANORAMICZNYCH” förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, och att det därför inte finns grund för att inte registrera varumärket, i synnerhet då inget av rekvisiten i artikel 7.1 b, c och d äger tillämpning, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b, c och d i förordning 2017/1001.