23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/58


20. veebruaril 2018 esitatud hagi – Agencja Wydawnicza Technopol versus EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Kohtuasi T-117/18)

(2018/C 142/76)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poola) (esindaja: advokaat C. Rogula)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: EL sõnamärk „200 PANORAMICZNYCH“ – registreerimistaotlus nr 15 299 688

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 15. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 2194/2016-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta viienda apellatsioonikoja otsust nii, et hageja kaebus rahuldatakse ja kaubamärk „200 PANORAMICZNYCH“ registreeritakse, kuna sõnaline tähis „200 PANORAMICZNYCH“ ei vasta määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 eeldusele ja eelkõige selle punktides b ja c sätestatud eeldustele, mistõttu ei ole kaubamärgi registreerimisele takistusi;

ja/või

kuna sõnaline tähis „200 PANORAMICZNYCH“ on kasutamise käigus muutunud eristavaks määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 3 tähenduses (teisene eristusvõime) ei ole kaubamärgi registreerimisele takistusi, kuna ei esine artikli 7 lõike 1 punktides b, c ja d nimetatud eeldusi;

teise võimalusena,

tühistada viienda apellatsioonikoja otsus ja kohustada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametit (EUIPO) uuesti hindama sõnalise tähise „200 PANORAMICZNYCH“ EL kaubamärgina registreerimise taotlust nr 015299688, et eelkõige kõrvaldada praegu esinevad vastuolud nõuetega ja tuvastada, et sõnaline tähis „200 PANORAMICZNYCH“ ei vasta määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 eeldusele ja eelkõige selle punktides b ja c nimetatud eeldustele, mistõttu ei esine absoluutseid keeldumispõhjuseid;

ja/või

et sõnaline tähis „200 PANORAMICZNYCH“ on kasutamise käigus muutunud eristavaks määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 3 tähenduses (teisene eristusvõime) mistõttu ei ole kaubamärgi registreerimisele takistusi, kuna esine kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuseid ja eelkõige artikli 7 lõike 1 punktides b, c ja d nimetatud eeldusi;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b, c ja d rikkumine.