30.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 152/43


Prasība, kas celta 2018. gada 22. februārī – Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (“FREE”)

(Lieta T-114/18)

(2018/C 152/53)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis: J. Mellor, QC)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FREE” – reģistrācijas pieteikums Nr. 15 081 508

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2017. gada 27. novembra lēmums lietā R 2166/2016-1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.