30.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 152/43


Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. – Miles-Bramwell Executive Services / EUIPO (FREE)

(Sprawa T-113/18)

(2018/C 152/52)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: J. Mellor, QC)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „FREE” – zgłoszenie nr 15 083 091

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie R 2164/2016-1

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001;

Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001.