30.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 152/42


Acțiune introdusă la 23 februarie 2018 – Pink Lady America/OCSP – WAAA (Cripps Pink)

(Cauza T-112/18)

(2018/C 152/51)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Statele Unite) (reprezentanți: R. Manno și S. Travaglio, avocați)

Pârât: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Australia)

Datele privind procedura în fața OCSP

Titularul protecției comunitare a soiurilor de plante în cauză: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Protecția comunitară a soiurilor de plante în cauză: protecția comunitară a soiurilor de plante nr. UE1640, soiul de mere Cripps Pink

Procedura care s-a aflat pe rolul OCSP: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei de recurs a OCSP din 14 septembrie 2017 în cauza A007/2016

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

declararea nulității protecției comunitare a soiurilor de plante nr. 1640 pentru soiul de mere Cripps Pink ca urmare a lipsei noutății, în conformitate cu articolul 10 coroborat cu articolul 20 din Regulamentul nr. 2100/94;

obligarea OCSP și a Western Australian Agriculture Authority la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 10 coroborat cu articolul 20 din Regulamentul nr. 2100/94;

încălcarea articolului 76 din Regulamentul nr. 2100/94 și a principiilor generale ale securității juridice și bunei administrări a justiției coroborate cu articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul nr. 874/2009.