30.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 152/42


Kanne 23.2.2018 – Pink Lady America v. CPVO – WAAA (Cripps Pink)

(Asia T-112/18)

(2018/C 152/51)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muu osapuoli

Kantaja: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat R. Manno ja S. Travaglio)

Vastaaja: yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Australia)

Menettely CPVO:ssa

Riidanalaisen yhteisön kasvinjalostajanoikeuden haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen yhteisön kasvinjalostajanoikeus: yhteisön kasvinjalostajanoikeus nro EU1640, omenalajike Cripps Pink

CPVO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: CPVO:n valituslautakunnan 14.9.2017 asiassa A007/2016 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

kumoaa Cripps Pink -omenapuulajikkeelle myönnetyn yhteisön kasvinjalostajanoikeuden nro 1640, koska siinä ei ole kyse asetuksen N:o 2100/94 10 artiklassa, luettuna yhdessä sen 20 artiklan kanssa, tarkoitetusta uutuudesta

velvoittaa CPVO:n ja Western Australian Agriculture Authorityn korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 2100/94 10 ja 20 artiklan säännösten rikkominen

Asetuksen N:o 2100/94 76 artiklan rikkominen sekä oikeusvarmuutta ja hyvää lainkäyttöä koskevien yleisten oikeusperiaatteiden loukkaaminen luettuina yhdessä asetuksen N:o 874/2009 50 artiklan 3 kohdan kanssa.