16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/37


22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Deray versus EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Kohtuasi T-105/18)

(2018/C 134/53)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: André Deray (Bry-sur-Marne, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat S. Santos Rodríguez)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Ühendkuningriik)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk LILI LA TIGRESSE – registreerimistaotlus nr 015 064 462

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 13. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1244/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt;

mõista hageja poolt EUIPO haldusmenetluses kantud kulud välja EUIPO-lt ja Charles Claire LLP-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.