16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 134/36


Talan väckt den 22 februari 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation mot REA

(Mål T-104/18)

(2018/C 134/52)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spanien) (ombud: advokaterna P. Palacios Pesquera och M. Rius Coma)

Svarande: Genomförandeorganet för forskning (REA)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan och de grunder som åberopats till stöd för den kan tas upp till prövning,

bifalla talan på åberopade grunder och följaktligen ogiltigförklara det angripna beslutet samt förklara att det inte finns anledning att återbetala de belopp som motsvarar de uppgifter som Tecnalia har utfört,

förplikta REA att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan är riktad mot det beslut som avslutade det kontradiktoriska återbetalningsförfarandet enligt bidragsavtalet för projekt FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. Anledningen till uppsägningen av bidragsavtalet för projektet FOODWATCH är den påstådda underlåtenheten att underrätta sökanden om projektet BreadGuard, vilket enligt REA uppvisar stora likheter med projektet FOODWATCH ifråga om målsättningar, arbetsmetodologi och förväntade resultat.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Bristande motivering av det angripna beslutet, eftersom de grunder som talade till Tecnalias fördel inte beaktades under det kontradiktoriska förfarandet.

2.

Åsidosättandet av lydelsen i bilaga II till bidragsavtalet för projektet FOODWATCH, eftersom REA inte har meddelat Tecnalia identiteten för de oberoende sakkunniga som har undertecknat det sakkunnigutlåtande vilket legat till grund för det angripna beslutet, vilket gjort det omöjligt för Tecnalia att göra en jävsinvändning mot dem.

3.

Åsidosättande av skuldprincipen, eftersom REA inte har beaktat graden av Tecnalias inblandning i det handlande som tillskrivits stiftelsen.

4.

Åsidosättande av legalitetsprincipen, eftersom Tecnalia har genomfört samtliga projekt på ett bra sätt och Tecnalia har inte åsidosatt eller underlåtit att fullgöra gjorda åtaganden.

5.

Åsidosättande av proportionalitetsprincipen, eftersom omfattningen av varje deltagares skuld i det handlade som tillskrivits Tecnalia inte har beaktats.