16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/36


Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Vec T-104/18)

(2018/C 134/52)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španielsko) (v zastúpení: P. Palacios Pesquera a M. Rius Coma, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu a v nej uvádzané žalobné dôvody za prípustné,

vyhovel žalobným dôvodom uvádzaným v tejto žalobe a v dôsledku toho zrušil napadnuté rozhodnutie a určil, že nie je potrebné vrátiť sumy zodpovedajúce úlohám, ktoré plnila TECNALIA,

zaviazať REA na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetná žaloba smeruje proti rozhodnutiu prijatému v kontradiktórnom konaní vo veci vrátenia súm z dohody o grante týkajúcej sa financovania projektu FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. Rozhodnutie vypovedať dohodu o grante týkajúcu sa financovania projektu FoodWatch sa opiera o údajné opomenutie informovať žalobkyňu o existencii projektu BreadGuard, ktorý je podľa názoru REA značne podobný s projektom FoodWatch z hľadiska cieľov, metodiky práce a očakávaných výsledkov.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia, pretože neboli zohľadnené poľahčujúce okolnosti, ktoré TECNALIA predložila v priebehu konania.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení obsahu prílohy II dohody o grante týkajúcej sa financovania projektu FoodWatch, pretože žalovaná nezverejnila totožnosť nezávislých odborníkov, ktorí vypracovali znalecké posudky, o ktoré sa opiera napadnuté rozhodnutie, čo znemožnilo TECNALIA navrhnúť ich vylúčenie.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady zavinenia, keďže žalovaná nezohľadnila stupeň účasti TECNALIA na spáchaní vytýkaných skutkov.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákonnosti, keďže TECNALIA projekty vykonala riadne a nedopustila sa žiadneho porušenia alebo nesplnenia prevzatých záväzkov.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality, pretože nebola zohľadnená miera zavinenia každého z účastníkov vytýkaného konania.