16.4.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 134/36


Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Frar 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation vs REA

(Kawża T-104/18)

(2018/C 134/52)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Rikorrenti: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spanja) (rappreżentanti: P. Palacios Pesquera u M. Rius Coma, avukati)

Konvenuta: L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tilqa’ r-rikors flimkien mal-motivi li jinsabu fih;

tilqa’ l-motivi invokati f’dan ir-rikors u, konsegwentement, tannulla d-deċiżjoni kkontestata billi tiddikjara li ma għandhomx jiħallsu lura l-ammonti li jikkorrispondu għall-kompiti eżegwiti minn TECNALIA;

tikkundanna lir-REA għall-ispejjeż.

Motivi u argumenti prinċipali

Dan ir-rikors huwa dirett kontra d-deċiżjoni ta’ kontenzjuż dwar proċedura ta’ rkupru finanzjarju fir-rigward tal-proġett FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH grant agreement. Id-deċiżjoni ta’ xoljiment tal-ftehim ta’ sussidju tal-proġett FoodWatch hija dovuta għall-allegat nuqqas ta’ informazzjoni mogħtija lir-rikorrenti dwar l-eżistenza ta’ proġett BreadGuard, li, fil-fehma tar-REA, kien simili ħafna għall-proġett FoodWatch fir-rigward tal-għanijiet, il-metodoloġija ta’ ħidma u r-riżultati mistennija.

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka ħames motivi.

1.

L-ewwel motiv, ibbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata minħabba nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni ta’ elementi li jiskaġunaw evidenzjati minn TECNALIA waqt il-proċedura kontenzjuża ta’ investigazzjoni.

2.

It-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-kontenut tal-Anness II tal-Grant Agreement tal-proġett FoodWatch, inkwantu l-konvenuta ma kkomunikatx l-identità tal-esperti indipendenti li ssottoskrivew ir-rapporti tal-esperti li fuqhom hija bbażata d-deċiżjoni kkontestata, fejn b’hekk TECNICALIA ġiet prekluża milli toġġezzjona kontriha.

3.

It-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ tort inkwantu l-konvenuta ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-livell ta’ parteċipazzjoni ta’ TECNALIA fit-twettiq tal-fatti allegati.

4.

Ir-raba’ motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ legalità, fid-dawl tal-eżekuzzjoni korretta tal-proġetti u l-assenza ta’ ksur jew nuqqas ta’ twettiq tal-impenji ssottoskritti min-naħa ta’ TECNALIA.

5.

Il-ħames motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, billi ma ttiħidx inkunsiderazzjoni l-livell ta’ ħtija ta’ kull wieħed mill-parteċipanti fl-aġir allegat.