16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/36


22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fundación Tecnalia Research & Innovation versus REA

(Kohtuasi T-104/18)

(2018/C 134/52)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Hispaania) (esindajad: advokaadid P. Palacios Pesquera ja M. Rius Coma)

Kostja: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada kõnesolev hagi ja selles sisalduvad nõuded vastuvõetavaks;

rahuldada käesolevas hagis esitatud nõuded ja sellest tulenevalt tühistada vaidlustatud otsus ja kinnitada, et TECNALIA täidetud ülesannetele vastavaid summasid ei ole vaja tagasi maksta;

mõista kohtukulud välja REA-lt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva hagiga on vaidlustatud projekti FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH toetuslepingu raames antud raha tagasinõudmist käsitleva pooltevahelise menetluse tulemused. Otsus projekti FoodWatch toetusleping üles öelda tehti seetõttu, et hagejat ei teavitatud väidetavalt projekti BreadGuard olemasolust; viimati nimetatud projekt sarnaneb REA sõnul väga projektiga FoodWatch, nii eesmärkide, töömeetodite kui ka oodatavate tulemuste osas.

Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsus oli põhjendamata osas, milles süü puudumist näitavaid tõendeid, mille TECNALIA pooltevahelises uurimismenetluses esitas, ei võetud arvesse.

2.

Teine väide, et rikuti projekti FoodWatch toetuslepingu II lisa, sest kostjale ei avaldatud, kes olid vaidlustatud otsuse aluseks olnud ekspertarvamuse andnud sõltumatud eksperdid ja seega takistati TECNALIA-t ekspertarvamusi vaidlustamast.

3.

Kolmas väide, et rikuti süü põhimõtet, sest kostja ei võtnud arvesse TECNALIA osaluse määra väidetavalt toimunud asjaoludes.

4.

Neljas väide, et rikuti seaduslikkuse põhimõtet, sest projektid on nõuetekohaselt täide viidud ja TECNALIA ei ole kokkulepitud kohustusi rikkunud ega täitmata jätnud.

5.

Viies väide, et rikuti proportsionaalsuse põhimõtet, sest ei võetud arvesse süüks pandavas tegevuses osalenute süü määra.