30.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 152/40


Kanne 20.2.2018 – Wehrheim v. EKP

(Asia T-100/18)

(2018/C 152/49)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christine Wehrheim (Offenbach, Saksa) (edustaja: asianajaja N. De Montigny)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

1)

kumoamaan

3.7.2017 tehdyn päätöksen hylätä kantajan (10.5.2017) esittämä vaatimus sellaisen vahingon korvaamisesta, joka on aiheutunut siitä, että kantajan [asettautumiskorvaus] on peruutettu

tarpeellisilta osin nimenomaisen päätöksen, joka 21.12.2017 on tehty kantajan (3.9.2017) tekemän valituksen hylkäämisestä

2)

määrää vastaajan maksamaan kantajan vaatimuksissaan vaatimaa vahingonkorvausta seuraavasti:

palkanerotusta niin kauan kuin kantaja on toimielimen palveluksessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksensa perusteella 700,53 euroa vuoden 2017 huhtikuusta alkaen

ylimääräistä muuttokorvausta nyt jo vahvistettuun 1 079,10 euroon nähden, eli ylimääräiset 1 000 euroa

aiheutuneen henkisen kärsimyksen perusteella 2 000 euroa

lakisääteisine korkoineen täysimääräiseen maksusuoritukseen saakka.

3)

velvoittaa vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee sitä, että vastaajana olevan toimielimen hallinto on laiminlyönyt velvoitteensa, jotka koskevat hyvää hallintoa ja huolenpitoa, koska se on jättänyt täyttämättä velvollisuutensa pitää huolta henkilöstöstään ja koska on luonut kantajan osalta poikkeuksen, joka perustui siihen, että kantajalle myönnettiin asettautumiskorvaus, vaikka hän alun perin ei täyttänyt henkilöstösäännöissä tätä varten asetettuja edellytyksiä. Tästä laiminlyönnistä väitetään aiheutuneen vahinkoa, jolla on suora kausaalinen yhteys siihen, ettei toimielin ole täyttänyt velvollisuuksiaan.