16.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 134/34


Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Stamatopoulos/ENISA

(Cauza T-99/18)

(2018/C 134/49)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Grigorios Stamatopoulos (Atena, Grecia) (reprezentant: S. Pappas, avocat)

Pârâtă: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei echipei de resurse umane a ENISA din 25/07/2017, prin care a fost respinsă candidatura reclamantului la postul de șef al unității Finanțe și achiziții din cadrul ENISA în temeiul anunțului pentru ocuparea unui post vacant „ENISA-TA16-AD-2017-03”, astfel încât Agenția să repete evaluarea candidaturii reclamantului într-un mod echitabil și transparent;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului moral suferit de reclamant ca urmare a nelegalităților care viciază actul atacat, în cuantum de cel puțin cinci mii (5 000) de euro și

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în prezenta procedură.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive.

1.

Prin intermediul primului motiv, reclamantul susține că actul atacat încalcă obligația de motivare a pârâtei, întrucât nu este motivat suficient în ceea ce privește respingerea candidaturii sale. În timp ce ENISA i-a furnizat reclamantului punctajul său pentru fiecare criteriu de selecție și punctajul său total, evaluarea tuturor candidaților a fost de natură comparativă și astfel punctele acordate fiecărui candidat au fost rezultatul unei asemenea analize comparative. Prin urmare, reclamantul susține că, având în vedere faptul că ENISA nu i-a comunicat o motivare specifică în ceea ce privește punctele acordate acestuia pentru fiecare criteriu de selecție, inclusiv avantajele comparative ale candidaților selecționați care au avansat în etapa interviurilor și a testelor, aceasta nu a o furnizat o motivare suficientă care să îi permită reclamantului să aprecieze dacă actul care îl lezează era întemeiat și dacă era oportună introducerea unei acțiuni în fața Tribunalului și, în al doilea rând, să permită Tribunalului să își exercite controlul cu privire la legalitatea actului.

2.

Prin intermediul celui de al doilea motiv, reclamantul susține că evaluarea de către Comitetul de selecție a abilităților sale a fost afectată de o eroare vădită de apreciere, în special în ceea ce privește evaluarea criteriilor de selecție: „foarte bune capacități organizatorice, rigurozitate și capacitatea de a analiza, a compila și a sintetiza informații financiare complexe”; „excelente capacități de negociere și de soluționare a problemelor”; „bună capacitate de a gestiona persoane și conflicte”; „competențe solide de comunicare în limba engleză, atât oral, cât și în scris” și „capacitatea de a rămâne eficace în condițiile unui volum mare de muncă și de a respecta termenele-limită programatice în mod consecvent, indiferent de schimbările mediului de lucru”.

3.

Prin intermediul celui de al treilea motiv, reclamantul susține că actul atacat încalcă principiile egalității de tratament și transparenței, întrucât pragul stabilit de Comitetul de selecție pentru candidații care avansează la etapa interviurilor și a testelor a fost determinat într-un mod arbitrar și nelegal. Reclamantul susține că anunțul pentru ocuparea unui post vacant nu conținea nicio condiție privind momentul în care se va stabili pragul și criteriile pe care Comitetul de selecție le va lua în considerare pentru determinarea acestuia. Prin urmare, Comitetul de selecție nu a motivat deloc problema modului în care a determinat nivelul acestuia și l-a comunicat candidaților abia după încheierea evaluării.

4.

În sfârșit, având în vedere nelegalitățile de mai sus, reclamantul solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral pe care l-a suferit ca urmare a participării la procedura viciată și nelegală și a lipsei unei justificări a respingerii sale, ceea ce nu poate fi considerat decât ca o lipsă totală de respect față de acesta și o încălcare a dreptului său la o procedură echitabilă.