23.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 142/55


Talan väckt den 12 februari 2018 – Gollnisch mot parlamentet

(Mål T-95/18)

(2018/C 142/73)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Frankrike) (ombud: advokaten B. Bonnefoy-Claudet)

Svarande: Europaparlamentet

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet av Europaparlamentets presidium av den 23 oktober 2017, referens PE 610.437/BUR/Beslut, vilket delgavs sökande genom skrivelse av Europaparlamentets talman, av den 1 december med referens D 318700, vilken avslår Bruno Gollnischs överklagande till kvestorerna, av generalsekreterarens beslut,

ogiltigförklara Europaparlamentets generalsekreterares beslut av den 1 juli 2016, delgett den 6 juli, avseende ”att ett belopp om 275 984,23 euro felaktigt har utbetalats till Bruno Gollnisch” och förordna behörig utanordnare och institutionens räkenskapsförare att återkräva detta belopp,

ogiltigförklara delgivningen och verkställighetsåtgärderna för det ovannämnda beslutet, vilka omfattas avskrivelsen från generaldirektören för GD Ekonomi, av den 6 juli 2016, ref. D 201920,

ogiltigförklara debetnotan nr 2016-914, underskriven av samma generaldirektör för GD Ekonomi, den 5 juli 2016,

tillerkänna sökanden ett belopp om 50 000 euro avseende ersättning för ideell skada till följd av ogrundade anklagelser vilka har framförts innan någon slutsats kunnat dras av utredningen, för skadan på hans anseende, för de avsevärda problem som det angripna beslutet orsakat i hans privatliv och politiska liv samt för den avsevärda tid som det arbete som sökanden har lagt ner i processen kostat honom,

tillerkänna sökanden ett belopp om 28 000 euro avseende kostnader för juridisk rådgivning, beredningen av talan samt kostnader för kopior, för inlämning av nämnda tala samt bilagor till denna, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder vilka direkt avser Europaparlamentets beslut.

1.

Första grunden: Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter när det omtvistade beslutet fattades. Sökandens rätt att bli hörd av en oberoende instans har åsidosatts under beslutsförfarandet. Svaranden har även åsidosatt rätten till försvar. Det omtvistade beslutet grundar sig på kvestorernas missvisande bedömning, vars motivering varit otillräcklig på så sätt att den inte svarade på flera av de av sökanden anförda klagomålen.

2.

Andra grunden: Missuppfattning av omständigheterna som har legat till grund för det omtvistade beslutet.

Sökanden åberopar vidare de grunder som har anförts mot generalsekreterarens beslut som omtvistats vid parlamentets presidium, till den del det sistnämnda vidhöll det omtvistade beslutet utan vederbörlig hänsyn till sökandes argument.

1.

Första grunden: Förfarandefel under det förfarande som lett fram till generalsekreterarens beslut, till följd av generalsekreterarens inkompetens, åsidosättande av rätten till försvar, omvänd bevisbörda, bristande motivering samt åsidosättande av principerna om rättsäkerhet och om skydd för berättigade förväntningar.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av parlamentsassistenternas civila rättigheter, genom att sökanden utsatts för diskriminerande behandling, genom maktmissbruk, åsidosättande av ledamöternas oberoende, missförstånd av de lokala parlamentsassistenternas roll samt genom åsidosättande av proportionalitetsprincipen.