23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/55


Žaloba podaná 12. februára 2018 – Gollnisch/Parlament

(Vec T-95/18)

(2018/C 142/73)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúzsko) (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 23. októbra 2017, č. PE 610.437/BUR/Decision, oznámené listom predsedu Európskeho parlamentu z 1. decembra 2017, č. D 3187000, ktorým sa zamietla sťažnosť pána Gollnischa v rámci odvolania proti rozhodnutiu kvestorov, ktoré bolo vydané proti rozhodnutiu generálneho tajomníka,

zrušil aj rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. júla 2016, oznámené 6. júla 2016, podľa ktorého „bola pánovi Gollnischovi neoprávnene vyplatená suma vo výške 275 984,23 eura“ a ktorým sa príslušnej osobe a účtovníkovi tejto inštitúcie nariadilo zaistiť vrátenie tejto sumy,

zrušil tiež oznámenia a opatrenia na výkon vyššie uvedeného rozhodnutia obsiahnuté v liste generálneho riaditeľa pre financie zo 6. júla 2016 č. D 201920,

zrušil výzvu na zaplatenie č. 2016-914 podpísanú týmto generálnym riaditeľom pre financie 5. júla 2016,

priznal žalobcovi sumu vo výške 50 000 eur ako náhradu za nemajetkovú ujmu vyplývajúcu súčasne z nepodložených obvinení vyslovených pred skončením vyšetrovania, z porušení jeho dobrého mena, z mimoriadne výrazného narušenia jeho osobného a politického života v dôsledku napadnutého rozhodnutia a z veľkého objemu práce, ktorú musel vynaložiť na toto konanie,

mu priznal aj sumu vo výške 28 000 eur ako náhradu výdavkov na odmenu jeho právnych poradcov, na prípravu tejto žaloby, na kopírovanie a na podanie tejto žaloby a príloh,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody, ktoré sa konkrétne týkajú rozhodnutia predsedníctva.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na viacerých porušeniach podstatných formálnych náležitostí, ktorých sa žalovaný údajne dopustil pri prijatí napadnutého rozhodnutia. Podľa žalobcu porušuje konanie, ktoré viedlo k prijatiu napadnutého rozhodnutia, právo žalobcu na prejednanie jeho veci nestranným orgánom. Žalovaný mal tiež porušiť aj jeho právo na obranu. Napadnuté rozhodnutie je podľa neho založené na nepresnom vyhlásení zástupcu kvestorov a jeho Odôvodnenie je nedostatečné, pretože v ňom neboli zodpovedané viaceré výhrady vznesené žalobcom.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skreslení skutkového stavu, na ktorého základe bolo prijaté napadnuté rozhodnutie.

Žalobca tiež uvádza žalobné dôvody, ktoré uplatnil voči rozhodnutiu generálneho tajomníka napadnutého pred predsedníctvom Parlamentu, pretože predsedníctvo ponechalo napadnuté rozhodnutie v platnosti bez toho, aby riadne zohľadnilo tvrdenia predložené žalobcom.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na procesných vadách, ktoré viedli k prijatiu napadnutého rozhodnutia generálneho tajomníka, ktoré súvisia s nedostatkom právomoci generálneho tajomníka, s porušením práva na obranu, s otočením dôkazného bremena, s nedostatkom odôvodnenia a s porušením zásad právnej istoty a legitímneho očakávania.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení občianskych práv parlamentných asistentov, diskriminácii žalobcu, zneužití právomoci, porušení nezávislosti poslancov a narušení úlohy miestnych parlamentných asistentov, ako aj na porušení zásady proporcionality.