23.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 142/55


12. veebruaril 2018 esitatud hagi – Gollnisch versus parlament

(Kohtuasi T-95/18)

(2018/C 142/73)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat B. Bonnefoy-Claudet)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi juhatuse 23. oktoobri 2017. aasta otsus PE 610.437/BUR/Decision, mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi presidendi 1. detsembri kirjaga D 318700 ja millega jäeti rahuldamata B. Gollnischi kaebus, millega vaidlustatakse kvestorite otsus, peasekretäri otsuse peale;

tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 1. juuli 2016. aasta otsus, mis tehti teatavaks 6. juulil 2016 ja milles tuvastatakse, et „Bruno Gollnischile kanti alusetult üle 275 984,23 eurot“ ning tehakse vastutavale eelarvevahendite käsutajale ja institutsiooni peaarvepidajale korraldus nõuda see summa tagasi;

tühistada eespool nimetatud otsuse teade ja rakendusmeetmed, mis sisalduvad finantsküsimuste peadirektori 6. juuli 2016. aasta kirjas D 201920;

tühistada kogu võlateade nr 2016-914, millele on sama finantsküsimuste peadirektor alla kirjutanud 5. juulil 2016;

maksta hagejale 50 000 eurot hüvitisena mittevaralise kahju eest, mis tuleneb üheaegselt enne uurimise järeldusi esitatud alusetutest süüdistustest, tema maine kahjustamisest ja vaidlustatud otsusega tema era- ja poliitilises elus põhjustatud märkimisväärsetest probleemidest ning sellest, et ta oli nende menetluste jaoks sunnitud tegema märkimisväärset tööd;

maksta hagejale ka 28 000 eurot tema õigusabi- ja käesoleva menetluse ettevalmistamisega seotud kulude, koopiate tegemise ning hagi ja selle lisade esitamise kulude katteks;

mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja spetsiifiliselt juhatuse otsuse peale kaks väidet.

1.

Esimene väide, et kostja on vaidlustatud otsuse vastuvõtmisel rikkunud mitut olulist menetlusnormi. Hageja sõnul rikub menetlus, mille tulemusel võeti vastu vaidlustatud otsus, hageja õigust asja arutamistele erapooletus kohtus. Samuti on kostja rikkunud tema kaitseõigusi. Vaidlustatud otsuse aluseks on kvestorite esindaja ebaõige avaldus ja otsust on ebapiisavalt põhjendatud, kuna selles jäetakse vastamata mitmele hageja esitatud argumendile.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsuse vastuvõtmise aluseks olnud faktilisi asjaolusid on moonutatud.

Hageja esitab ka väited, mille ta esitas peasekretäri otsuse peale, mis vaidlustati parlamendi juhatuses, kuna viimane jättis vaidlustatud otsuse jõusse, võtmata nõuetekohaselt arvesse hageja esitatud argumente.

1.

Esimene väide, et peasekretäri otsuse vastuvõtmisega päädinud menetluses on tehtud vigu, mis on seotud peasekretäri pädevuse puudumisega, kaitseõiguste rikkumisega, tõendamiskoormise ümberpööramisega, ebapiisava põhjendusega ning õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtete rikkumisega.

2.

Teine väide, et rikutud on parlamendiliikmete assistentide kodanikuõigusi, hagejat on koheldud diskrimineerivalt, võimu on kuritarvitatud, riivatud on parlamendiliikmete sõltumatust, eiratud on parlamendiliikmete kohalike assistentide rolli ning rikutud on proportsionaalsuse põhimõtet.