23.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 142/55


Žaloba podaná dne 12. února 2018 – Gollnisch v. Parlament

(Věc T-95/18)

(2018/C 142/73)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francie) (zástupce: B. Bonnefoy-Claudet, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 23. října 2017 č. PE 610.437/BUR/Decision, oznámené dopisem předsedy Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2017 č. D 318700, kterým byla zamítnuta stížnost B. Gollnische v rámci odvolání proti rozhodnutí kvestorů, která směřovala proti rozhodnutí generálního tajemníka;

zrušil rovněž rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 1. července 2016, oznámené dne 6. července 2016, podle kterého „byla p. Brunu Gollnischovi neoprávněně vyplacena částka 275 984,23 eur“ a kterým bylo schvalující osobě a účetnímu tohoto orgánu nařízeno zajistit vrácení této částky;

zrušil rovněž oznámení a opatření k výkonu shora uvedeného rozhodnutí obsažená v dopise generálního ředitele pro finance ze dne 6. července 2016 č. D 201920;

zrušil rovněž výzvu k úhradě č. 2016-914 podepsanou týmž generálním ředitelem pro finance dne 5. července 2016;

přiznal žalobci částku 50 000 eur jako náhradu za nemajetkovou újmu vyplývající současně z nepodložených obvinění vyslovených před uzavřením šetření, z porušení jeho dobrého jména, z velmi výrazného narušení jeho osobního a politického života v důsledku napadeného rozhodnutí a z velkého objemu práce, kterou musel na tato řízení vynaložit;

přiznal mu také částku 28 000 eur z titulu výdajů na odměnu jeho právních poradců, na přípravu této žaloby, na kopírování a na podání této žaloby a příloh;

uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody namířené konkrétně proti rozhodnutí předsednictva.

1.

První žalobní důvod vycházející z několika případů porušení podstatných náležitostí, kterých se měl žalovaný dopustit při přijímání napadeného rozhodnutí. Podle žalobce porušuje řízení, jež vedlo k přijetí napadeného rozhodnutí, právo žalobce na projednání jeho věci nestranným orgánem. Žalovaný měl rovněž porušit jeho právo na obhajobu. Napadené rozhodnutí je podle něj dále založeno na nepřesném prohlášení zástupce kvestorů a jeho odůvodnění je nedostatečné, neboť v něm nebylo zodpovězeno několik výtek uplatněných žalobcem.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející ze zkreslení skutkového stavu, na jehož základě bylo napadené rozhodnutí přijato.

Žalobce též předkládá žalobní důvody, které uplatnil vůči rozhodnutí generálního tajemníka napadenému před předsednictvem Parlamentu, neboť předsednictvo ponechalo napadené rozhodnutí v platnosti, aniž řádně zohlednilo argumenty předložené žalobcem.

1.

První žalobní důvod vycházející z procesních vad, jež vedly k přijetí napadeného rozhodnutí generálního tajemníka, souvisejících s nedostatkem pravomoci generálního tajemníka, s porušením práva na obhajobu, s obrácením důkazního břemene, s nedostatečným odůvodněním a s porušením zásad právní jistoty a legitimního očekávání.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení občanských práv parlamentních asistentů, z diskriminace žalobce, ze zneužití pravomoci, z porušení nezávislosti poslanců a z narušení úlohy místních parlamentních asistentů, jakož i z porušení zásady proporcionality.