16.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 134/30


Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Sprawa T-90/18)

(2018/C 134/43)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. de Castro Hermida)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Gastro & Soul GmbH

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy „Café del Sol” – unijny znak towarowy nr 6 104 608

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie R 1096/2017-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i uznanie za zasadny sprzeciwu opartego na korzystającym z pierwszeństwa znaku towarowym, którego właścicielem jest wnoszący sprzeciw, Ramón Guiral Broto, a mianowicie na hiszpańskim znaku towarowym nr 2348110 dla klasy 42 klasyfikacji nicejskiej;

potwierdzenie decyzji wydanej przez Wydział Sprzeciwów, na mocy której odrzucono dokonane przez niemiecką spółkę handlową gastro & soul GmbH zgłoszenie unijnego znaku towarowego nr 6 104 608 dla „usług zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowego zakwaterowania” z klasy 43 klasyfikacji nicejskiej z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumenta w błąd, które wynikałoby ze współistnienia kolidujących ze sobą znaków przy uwzględnieniu ich silnego podobieństwa słownego i identyczności stosowania; lub, gdyby Sąd nie miał takiej właściwości, przekazanie sprawy izbie odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego i nakazanie uznania zasadności sprzeciwu;

posiłkowo, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na niespójność i naruszenie prawa do obrony oraz bezpieczeństwa prawnego skarżącego z uwagi na wyraźne odmówienie mu w postępowaniu odwoławczym R 1096/2017-4 możliwości przedstawienia pełnego tłumaczenia korzystającego z pierwszeństwa znaku towarowego, na który powołano się w sprzeciwie, co jest sprzeczne z jednym z podstawowych celów przekazania sprawy izbie odwoławczej EUIPO, nakazanego w wyroku Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie T-549/15, oraz nakazanie ponownego przekazania sprawy izbie odwoławczej EUIPO w celu umożliwienia takiej konwalidacji, a w rezultacie rozstrzygnięcia sporu.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.