16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/30


Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Дело T-90/18)

(2018/C 134/43)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Ramón Guiral Broto (Марбея, Испания) (представител: J. de Castro Hermida, abogado)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Gastro & Soul GmbH (Хилдесхайм, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „Café del Sol“ — марка на Европейския съюз № 6 104 608

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 4 декември 2017 г. по преписка R 1096/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение като обяви за основателно възражението за наличие на по-ранна марка, чийто притежател е подалият възражението D. Ramón Guiral Broto — испанска марка №o 2348110 за клас 42 от Международната класификация на стоките и услугите.

да потвърди решението на отдела по споровете, като отхвърли заявката за марка на Европейския съюз №o 6 104 608 „CAFÉ DEL SOL“ за „услуги за доставка на храни и напитки, временен подслон и приготвяне и доставка на храни и напитки“ от клас 43 от Международна класификация на стоките и услугите, заявена от германското търговско дружество „gastro & soul“ GmbH, поради опасността от объркване на потребителя, произтичаща от едновременното съществуване на спорните марки, тъй като е налице значително сходство на словните означения и идентичност в приложението им, или, ако Общият съд не разполага с компетентност в тази насока, да върне въпроса на апелативния състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за ново разглеждане, като разпореди възражението да се приеме за основателно.

при условията на евентуалност, да отмени обжалваното решение поради непоследователност и нарушение на правото на защита на жалбоподателя и на принципа на правна сигурност поради изричния отказ на възможността жалбоподателят да представи пълен превод на по-ранната марка в рамките на възражението по преписка R 1096/2017-4, като по този начин е осуетена една от основните цели на връщането на преписката на апелативния състав на EUIPO, постановено с решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. по дело T-549/15, с което се постановява повторното връщане на преписката на апелативния състав на EUIPO, за да се отстранят недостатъците и да се реши спорът.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001.