16.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 134/29


Acțiune introdusă la 19 februarie 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Cauza T-89/18)

(2018/C 134/42)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamant: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spania) (reprezentant: J. de Castro Hermida, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală Café del Sol – marca Uniunii Europene nr. 6 105 985

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 4 decembrie 2017 în cauza R 1095/2017-4

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

revocarea și anularea deciziei atacate, constatând caracterul fundamentat al opoziției întemeiate pe marca prioritară al cărei titular este autorul opoziției, Ramón Guiral Broto, și anume marca spaniolă nr. 2348110 din clasa 42 din Clasificarea internațională a produselor și serviciilor;

confirmarea deciziei pronunțate de divizia de opoziție, în sensul respingerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare nr. 6 105 985 CAFÉ DEL SOL pentru „furnizarea de alimente si băuturi, cazarea temporară și aprovizionare” din clasa 43 din Clasificarea internațională a produselor și serviciilor depusă de societatea comercială germană Gastro & Soul GmbH, în temeiul riscului de confuzie pentru consumator care ar decurge din coexistența mărcilor în conflict având în vedere similitudinea invocată a denumirilor și identitatea de aplicare a acelorași mărci sau, dacă Tribunalul nu ar avea competența pentru aceasta, trimiterea litigiului spre rejudecare la camera de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, cu dispunerea constatării temeiniciei opoziției;

cu titlu subsidiar, revocarea și anularea deciziei atacate pentru nerespectarea și încălcarea dreptului la apărare și la securitate juridică al reclamantei prin faptul că i-a fost refuzată expres posibilitatea de a furniza o traducere completă a mărcii prioritare invocate în susținerea opoziției în cadrul căii de atac 1095/2017-4, împiedicând prin aceasta îndeplinirea uneia dintre finalitățile fundamentale pe care le avea trimiterea cauzei spre rejudecare la camerele de recurs ale EUIPO acordată prin hotărârea pronunțată de acest onorabil Tribunal din data de 13 decembrie 2016 în cauza T-548/15, acordând o nouă trimitere spre rejudecare la camerele de recurs ale EUIPO pentru a permite o asemenea îndreptare a neregularității și pentru a soluționa în consecință calea de atac.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.