16.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/29


Prasība, kas celta 2018. gada 19. februārī – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (“Café del Sol”)

(Lieta T-89/18)

(2018/C 134/42)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums: spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spānija) (pārstāvis: J. de Castro Hermida, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Café del Sol” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 6 105 985

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 4. decembra lēmums lietā R 1095/2017-4

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, atzīstot par pamatotiem iebildumus, kas balstīti uz iebildumu iesniedzējam Ramón Guiral Broto piederošo prioritāro Spānijas preču zīmi Nr. 2348110 attiecībā uz Nicas klasifikācijas 42. klasi;

apstiprināt Iebildumu nodaļas lēmumu, ar kuru noraidīts Vācijas komercsabiedrība GASTRO & SOUL GmbH iesniegtais Eiropas Savienības preču zīmes Nr. 6 105 985 “CAFÉ DEL SOL” reģistrācijas pieteikums attiecībā uz “ēdināšanas un dzērienu pasniegšanas pakalpojumiem, pagaidu izmitināšanas un pārtikas piegādes pakalpojumiem”, kas ietilpst 43. klasē atbilstoši Nicas klasifikācijai, jo konfliktējošo preču zīmju līdzāspastāvēšanas dēļ patērētājiem pastāv sajaukšanas iespēja, ņemot vērā lielo vārdiska elementa līdzību un to piemērošanas jomas identiskumu, vai, ja šāds lēmums neietilpst Vispārējās tiesas kompetencē, nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja apelācijas padomei, uzdodot tai atzīt iebildumus par pamatotiem;

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu tādēļ, ka tas nav konsekvents un ar to ir pārkāptas prasītāja tiesības uz aizstāvību un tiesisko noteiktību, ciktāl tam ir skaidri tikusi liegta iespēja iesniegt pretstatītās prioritārās preču zīmes pilnīgu tulkojumu apelācijas lietā R 1095/2017–4, tādējādi kavējot vienu no pamatmērķiem, kas ticis izvirzīts, nododot lietu atpakaļ EUIPO apelācijas padomēm atbilstoši Vispārējās tiesas 2016. gada 13. decembra spriedumam lietā T-548/15, un no jauna nodot lietu EUIPO apelācijas padomēm, lai tiktu atļauts veikt šādu trūkumu novēršanu un attiecīgi tiktu pieņemts lēmums par apelācijas sūdzību.

Izvirzītais pamats:

Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.