16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/29


Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (Café del Sol)

(Asia T-89/18)

(2018/C 134/42)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Ramón Guirla Broto (Marbella, Espanja) (edustaja: asianajaja J. de Castro Hermida)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Café del Sol” – EU-tavaramerkki nro 6 105 985

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.12.2017 asiassa R 1095/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja toteaa perustelluksi väitteen, joka perustuu etusijalla olevaan tavaramerkkiin, jonka haltija on väitteen tekijä Ramón Guiral Broto ja joka on espanjalainen tavaramerkki nro 2348110 kansainvälisen luokituksen luokassa 42

vahvistaa väiteosaston päätöksen, jolla hylätään saksalaisen kaupallisen yhtiön gastro & soul GmbH:n tekemä hakemus EU-tavaramerkin nro 6 105 985 rekisteröimiseksi kansainvälisen luokituksen luokassa 43 ”Ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus”, kun otetaan huomioon kuluttajalle aiheutuva sekaannusvaara siitä, että vastakkain olevia tavaramerkkejä käytetään rinnakkain, koska ne ovat sanamuodoltaan hyvin samankaltaisia ja niillä on sama soveltamisala; tai jos unionin yleisellä tuomioistuimella ei ole toimivaltaa, palauttaa asian Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakunnalle, jolla on velvollisuus todeta väite perustelluksi

toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen epäjohdonmukaisuuden ja kantajan puolustautumisoikeuksien ja oikeusvarmuuden loukkaamisen vuoksi, koska kantajalle on valitusmenettelyssä R 1095/2017-4 nimenomaisesti kieltäydytty antamasta mahdollisuutta saada täydellinen käännös häntä vastaan vedotusta ensisijaisesta tavaramerkistä, mikä on vastoin yhtä niistä periaatteista, joiden nojalla unionin yleinen tuomioistuin päätti asiassa T-548/15 13.12.2016 antamassaan tuomiossa palauttaa asian EUIPO:n valituslautakuntaan, ja palauttaa asian uudelleen EUIPO:n valituslautakuntaan tämän laiminlyönnin korjaamiseksi ja siis asian ratkaisemiseksi.

Kanneperusteet

Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.