26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/47


Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Дело T-75/18)

(2018/C 112/60)

Език на жалбата: чешки

Страни

Жалбоподател: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Чешка република) (представител: M. Kyjovský, avocat)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Elton Hodinářská a.s. (Нове Место на Метуйе, Чешка република)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент MANUFACTURE PRIM 1949 — марка на Европейския съюз № 3 531 662

Производство пред EUIPO: производство по обявяване на недействителност

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 5 декември 2017 г. по преписка R 556/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на членове 18 и 58 от Регламент № 1001/2017,

Нарушение на член 10, параграф 3 и сл. и на член 19, параграф 1 от Регламент № 1430/2017.