26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/47


Sag anlagt den 6. februar 2018 — Visi/one mod EUIPO — EasyFix (Informationstavler til fartøjer)

(Sag T-74/18)

(2018/C 112/59)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Visi/one GmbH (Remscheid, Tyskland) (ved advokaterne H. Bourree og M. Bartz)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: EasyFix GmbH (Wien, Østrig)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede design: Visi/one GmbH

Det omtvistede design: EF-design 1391114-0001

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 4. december 2017 af Tredje Appelkammer ved EUIPO (sag R 1424/2016-3)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne forbundet med sagens behandling for appelkammeret.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 62, andet punktum, i forordning nr. 6/2002

Tilsidesættelse af artikel 62, første punktum, i forordning nr. 6/2002

Tilsidesættelse af artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002.