26.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/47


Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Информационни табла за моторни превозни средства)

(Дело T-74/18)

(2018/C 112/59)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Visi/one GmbH (Ремшайд, Германия) (представители: Rechtsanwalte H. Bourree и M. Bartz)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: EasyFix GmbH (Виена, Австрия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорния промишлен дизайн: жалбоподателят

Спорен промишлен дизайн: промишлен дизайн на Общността № 1391114-0001

Обжалвано решение: решение на трети апелативен състав на EUIPO от 4 декември 2017 г. по преписка R 1424/2016-3

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди подпомагащата страна да заплати разноските, включително възникналите в хода на производството пред апелативния състав.

Изложени основания

Нарушение на член 62, второ изречение от Регламент № 6/2002,

Нарушение на член 62, първо изречение от Регламент № 6/2002,

Нарушение на член 25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002.