26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/44


Överklagande ingett den 7 februari 2018 – Fränkischer Weinbauverband mot EUIPO (formen på en flaska)

(Mål T-68/18)

(2018/C 112/55)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Fränkischer Weinbauverband eV. (Würzburg, Tyskland) (ombud: advokaterna L. Petri och M. Gilch)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: tredimensionellt EU-varumärke (Formen på en flaska) – Registreringsansökan nr 15 431 281

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 4 december 2017 i ärende R 413/2014-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.1 b förordning nr 2017/1001.