26.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 112/44


Žaloba podaná 7. februára 2018 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (Tvar fľaše)

(Vec T-68/18)

(2018/C 112/55)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fränkischer Weinbauverband eV. (Würzburg, Nemecko) (v zastúpení: L. Petri und M. Gilch, Rechtsanwalte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie (Tvar fľaše) – prihláška č. 15 431 281.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. decembra 2017 vo veci R 413/2017-4.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.