26.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/44


7. veebruaril 2018 esitatud hagi – Fränkischer Weinbauverband versus EUIPO (pudeli kuju)

(Kohtuasi T-68/18)

(2018/C 112/55)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Fränkischer Weinbauverband eV. (Würzburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Petri ja M. Gilch)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ruumiline ELi kaubamärk (pudeli kuju) – registreerimistaotlus nr 15 431 281

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 4. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 413/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine.