26.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/42


Talan väckt den 5 februari 2018 – Probelte mot kommissionen

(Mål T-67/18)

(2018/C 112/54)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Probelte, SA (Murcia, Spanien) (ombud: advokaterna C. Mereu och S. Saez Moreno)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan kan tas upp till sakprövning och att den är välgrundad,

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2065 av den 13 november 2017 om bekräftelse av villkoren för godkännande av det verksamma ämnet 8-hydroxikinolin i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/408 vad gäller upptagande av det verksamma ämnet 8-hydroxikinolin i förteckningen över kandidatämnen för substitution (1) (nedan kallad den angripna förordningen), samt

förplikta svaranden att ersätta samtliga kostnader i detta förfarande.

Grunder och huvudargument

Sökanden har anfört att svaranden har gjort sig skyldig till en uppenbart felaktig bedömning och åsidosatte sökandens rätt till försvar samt berättigade förväntningar genom antagandet av den angripna förordningen och avslaget på sökandens begäran om ändring av godkännandevillkoren för 8-hydroxikinolin samt upptagande av detta ämne i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

Sökanden har till stöd för sin talan i synnerhet åberopat följande grunder:

1.

Svarandens avslag på begäran att ändra godkännandevillkoren för 8-hydroxikinolin enligt genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2).

Rätten till försvar: Svaranden underlät att inhämta ett sakkunnigutlåtande avseende de nya uppgifter som sökanden uttryckligen hade rätt att ge in inom ramen för ändringsförfarandet gällande 8-hydroxyquinoline enligt förordning 1107/2009 (3). Svaranden berövade därigenom sökanden dess rätt att framföra sina åsikter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Svaranden förde in 8-hydroxikinolin på förteckningen över kandidatämnen för substitution utan att vederbörligen beakta sökandens nya provuppgifter.

Berättigade förväntningar: Svaranden underlät att inhämta ett sakkunnigutlåtande avseende de nya uppgifter som sökanden uttryckligen hade rätt att ge in inom ramen för ändringsförfarandet gällande 8-hydroxikinolin enligt förordning 1107/2009, trots att den uttryckligen hade informerat sökanden om att detta skulle göras. Svaranden åsidosatte därigenom sökandens berättigade förväntningar på att sakkunnigutlåtande skulle inhämtas gällande de nya uppgifterna i samtliga medlemsstater.

Uppenbart felaktig bedömning: Från ett vetenskapligt perspektiv var det uppenbart att det förelåg bristande uppgifter och att nya uppgifter från sökanden således skulle fylla denna lucka. Svaranden gjorde sig skyldig till en uppenbart felaktig bedömning när den underlät att beakta all samtida vetenskapliga och tekniska kunskap om ämnet 8-hydroxikinolin.

2.

Ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/408 (4) vad gäller upptagande av ämnet i förteckningen över kandidatämnen för substitution.

Rätten till försvar/berättigade förväntningar/uppenbart felaktig bedömning: Svaranden underlät att efterleva och tillämpa villkoren för kandidatämnen enligt punkt 4 i bilaga II i förordning nr 1107/2009. Svaranden underlät att genomföra en exponeringsbedömning för att fastställa huruvida undantaget i punkt 4 i bilaga II kunde tillämpas på ämnet. Svaranden åsidosatte därmed tillämpliga bestämmelser i förordning nr 1107/2009 samt sökandens rätt till försvar och berättigade förväntningar. Svarandens bedömning var i detta avseende även uppenbart felaktig.


(1)  EUT 2017, L 295, s. 40.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT 2011, L 153, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT 2009, L 309, s. 1).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 av den 11 mars 2015 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (EUT 2015, L 67, s. 18).