26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 112/42


Sag anlagt den 5. februar 2018 — Probelte mod Kommissionen

(Sag T-67/18)

(2018/C 112/54)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Probelte, SA (Murcia, Spanien) (ved advokaterne C. Mereu og S. Saez Moreno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og sagsøgeren gives medhold.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2065 af 13. november 2017 om bekræftelse af betingelserne for godkendelse af aktivstoffet 8-hydroxyquinolin, jf. gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 for så vidt angår optagelsen af aktivstoffet 8-hydroxyquinolin på listen over stoffer, der er kandidater til substitution (1) (»den anfægtede afgørelse«), annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale alle sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren gør gældende, at Kommissionen anlagde et åbenbart urigtigt skøn og tilsidesatte sagsøgerens ret til forsvar og berettigede forventning, da den vedtog den anfægtede afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning om ændring af betingelserne for godkendelse af 8-hydroxyquinolin og optog dette stof på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

Sagsøgeren har nærmere bestemt nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse annulleres af følgende grunde:

1.

Afslaget på sagsøgerens anmodning om ændring af betingelserne for godkendelse af 8-hydroxyquinolin i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2).

Ret til forsvar: Kommissionen undlod at foretage peer review af de nye data, som sagsøgeren udtrykkeligt havde fået tilladelse til at fremlægge i forbindelse med proceduren for ændring af 8-hydroxyquinolin i henhold til forordning nr. 1107/2009 (3). Herved fratog Kommissionen sagsøgeren dennes ret til hensigtsmæssigt og effektivt at give udtryk for sine synspunkter. Kommissionen optog ligeledes 8-hydroxyquinolin på listen over stoffer, der er kandidater til substitution, uden behørig hensyntagen til sagsøgerens nye testdata.

Berettiget forventning: Kommissionen undlod at foretage peer review af de nye data, som sagsøgeren udtrykkeligt havde fået tilladelse til at fremlægge i forbindelse med proceduren for ændring af 8-hydroxyquinolin i henhold til forordning nr. 1107/2009, selv om Kommissionen udtrykkeligt meddelte sagsøgeren, at dette ville være tilfældet. Herved tilsidesatte Kommissionen sagsøgerens berettigede forventning om, at alle medlemsstaterne ville foretage peer review af sagsøgerens nye data.

Åbenbart urigtigt skøn: det stod klart ud fra et videnskabeligt synspunkt, at der manglede data, og således, at nye data som fremlagt af sagsøgeren ville bidrage til at udfylde hullet i klassificeringen. Kommissionen anlagde et åbenbart urigtigt skøn, for så vidt som den undlod at tage hensyn til al foreliggende videnskabelig og teknisk viden om stoffet 8-hydroxyquinolin.

2.

Ændringen af gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 (4) for så vidt angår optagelsen af stoffet på listen over stoffer, der er kandidater til substitution.

Ret til forsvar/ berettiget forventning/ åbenbar fejl: Undladelse af at følge og at anvende kravene til optagelse på kandidatlisten, jf. punkt 4 i bilag II til forordning nr. 1107/2009: Kommissionen undlod at foretage en eksponeringsvurdering med henblik på at fastslå, om undtagelsen i punkt 4 i bilag II kunne finde anvendelse på stoffet. Herved tilsidesatte Kommissionen de anvendelige bestemmelser i forordning nr. 1107/2009 og sagsøgerens ret til forsvar/ berettigede forventning. Kommissionen anlagde således også et åbenbart urigtigt skøn.


(1)  EUT 2017, L 295, s. 40.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25.5.2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT 2011, L 153, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21.10.2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT 2009, L 309, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 af 11.3.2015 om gennemførelse af artikel 80, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om oprettelse af en liste over stoffer, der er kandidater til substitution (EUT 2015, L 67, s. 18).