26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/42


Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Probelte v. Komise

(Věc T-67/18)

(2018/C 112/54)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Probelte, SA (Murcia, Španělsko) (zástupce: C. Mereu a S. Saez Moreno, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

konstatoval, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2065 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky 8-hydroxychinolin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011 a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinné látky 8-hydroxychinolin na seznam látek, které se mají nahradit (1) („sporné rozhodnutí“); a

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně tvrdí, že se žalovaná dopustila zjevně nesprávného posouzení a porušila právo žalobkyně na obhajobu a její legitimní očekávání, když přijala sporné rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o změnu podmínek pro schválení látky 8-hydroxychinolin a zařadila tuto látku na seznam látek, které se mají nahradit.

Žalobkyně se konkrétně domáhá zrušení sporného rozhodnutí na základě následujících důvodů:

1.

Zamítnutí žádosti žalobkyně o změnu podmínek pro schválení látky 8-hydroxychinolin v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 540/2011 (2).

Právo na obhajobu: žalovaná neprovedla peer review v souvislosti s novými daty, která mohla žalobkyně na základě výslovného povolení předložit v řízení týkajícím se úpravy látky 8-hydroxychinolin podle nařízení 1107/2009 (3). Upřela tak žalobkyni právo na řádné a účinné vyjádření jejího stanoviska. Žalovaná také zařadila látku 8-hydroxychinolin na seznam látek, které se mají nahradit, aniž řádně zvážila nova data z testů provedených žalobkyní.

Legitimní očekávání: žalovaná neprovedla peer review v souvislosti s novými daty, která mohla žalobkyně na základě výslovného povolení předložit v řízení týkajícím se úpravy látky 8-hydroxychinolin podle nařízení 1107/2009, ačkoli žalobkyni výslovně informovala o tom, že tak učiní. Porušila tak legitimní očekávání žalobkyně, že budou její nová data podrobena peer review ve všech členských státech.

Zjevně nesprávné posouzení: z vědeckého hlediska bylo zřejmé, že dat nebylo dostatečné množství, takže nová data předložená žalobkyní by pomohla překlenout mezeru v klasifikaci. Žalovaná se dopustila zjevně nesprávného posouzení, jelikož nezohlednila stávající vědecké a technické poznatky o látce 8-hydroxychinolin.

2.

Změna prováděcího nařízení (EU) 2015/408 (4), pokud jde o zahrnutí látky na seznam látek, které mají být nahrazeny.

Právo na obhajobu/legitimní očekávání/zjevně nesprávné posouzení: nesplnění a neuplatnění požadavků pro zahrnutí látky na seznam látek, které mají být nahrazeny, pokud jde o bod 4 Přílohy II nařízení: žalovaná neposoudila expozici za účelem určení, zda by se na látku mohla uplatnit výjimka podle bodu 4 Přílohy II. Porušila tak použitelná ustanovení nařízení 1107/2009, právo žalobkyně na obhajobu a její legitimní očekávání Žalovaná se tak dopustila zjevně nesprávného posouzení.


(1)  Úř. věst. 2017, L 295, s. 40.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. 2011, L 153, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/408 ze dne 11. března 2015 o provádění čl. 80 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o sestavení seznamu látek, které se mají nahradit (Úř. věst. 2015, L 67, s. 18).