16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/25


29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Tsapakidou versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi T-66/18)

(2018/C 134/35)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Argyro Tsapakidou (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat E. Kleani)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Kohtu 23. novembri 2017. aasta otsus (viitenumber 20173939), millega lükati tagasi hageja pakkumus, mille ta esitas seoses vabakutseliste tõlkijate hanketeatega 2017/S 002-001564 kreeka keele jaoks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks väidab hageja, et vaidlustatud otsusega on rikutud EL õiguse üldpõhimõtteid, mille kohaselt peavad haldusaktid olema piisavalt põhjendatud ja neis peavad olema esitatud nende aluseks olevad põhimõtted. Vaidlustatud otsus neile kriteeriumidele ei vasta. Hageja väidab eelkõige, et kostja esitatud põhjendus oli tehnilise kirjelduse artiklit 4.3.1. arvestades ebapiisav. Peale selle ei võimaldanud hagejale esitatud teave hinnata tal asjaomase proovitõlke eest saadud tulemuse kehtivust. Hagejal ei olnud piisavalt teavet nende hindamisjuhiste või kriteeriumide kohta, mille alusel vaidlustatud otsus vastu võeti.