16.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/24


Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Venecuēla/Padome

(Lieta T-65/18)

(2018/C 134/34)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Venecuēlas Bolivāra Republiku (pārstāvji: F. Di Gianni un L. Giuliano, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Padomes Regulu (ES) 2017/2063 (2017. gada 13. novembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā, ciktāl tās tiesību normas attiecas uz prasītāju; un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar ierobežojošo pasākumu noteikšanu, iepriekš neinformējot prasītāju par savu nodomu, un iepriekš neuzklausot prasītājas viedokli par faktiem, kas pamatojot ierobežojošos pasākumus, Padome esot pārkāpusi prasītājas tiesības tikt uzklausītai.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu un sniegt pietiekamus pierādījumus ierobežojošo pasākumu noteikšanai.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā attiecībā uz faktiem, uz kuriem ir balstīti ierobežojošie pasākumi.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ierobežojošie pasākumi esot nelikumīgi pretpasākumi saskaņā ar starptautiskajām paražu tiesībām.