16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/24


Kanne 6.2.2018 – Venezuela v. neuvosto

(Asia T-65/18)

(2018/C 134/34)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Venezuelan bolivariaaninen tasavalta (edustajat: asianajajat F. Di Gianni ja L. Giuliano

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 13.11.2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/2063 kantajaa koskevilta osin

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi kantajan oikeutta tulla kuulluksi, koska se toteutti rajoittavat toimenpiteet ilmoittamatta aikomuksestaan kantajalle etukäteen ja kuulematta etukäteen kantajaa niistä tosiseikoista, joilla rajoittavia toimenpiteitä perustellaan.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan neuvosto loukkasi velvoitettaan esittää perustelut ja riittävä näyttö rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen niiden tosiseikkojen osalta, joihin rajoittavat toimenpiteet perustuvat.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan rajoittavat toimenpiteet muodostavat kansainvälisen tapaoikeuden vastaisia laittomia vastatoimenpiteitä.