16.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 134/24


6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Venezuela versus nõukogu

(Kohtuasi T-65/18)

(2018/C 134/34)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Venezuela Bolívari Vabariik (esindajad: advokaadid F. Di Gianni ja L. Giuliano)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 13. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas; ja

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on nõukogu rikkunud hageja õigust olla ära kuulatud, kuna ta võttis piiravad meetmed hagejat eelnevalt oma kavatsusest teavitamata ja kuulamata ära hageja seisukohta asjaolude osas, mis neid piiravaid meetmeid väidetavalt põhjendavad.

2.

Teise väite kohaselt on nõukogu rikkunud põhjendamiskohustust ja kohustust esitada piisavalt tõendeid piiravate meetmete võtmiseks.

3.

Kolmanda väite kohaselt on nõukogu teinud ilmse hindamisvea asjaolude osas, millel piiravad meetmed põhinevad.

4.

Neljanda väite kohaselt kujutavad piiravad meetmed endast rahvusvahelise tavaõiguse järgi õigusvastaseid vastumeetmeid.