23.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 142/52


Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Alfamicro/Comisia

(Cauza T-64/18)

(2018/C 142/70)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portugalia) (reprezentanți: G. Gentil Anastácio și D. Pirra Xarepe, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

declararea, pe de o parte, a nulității absolute a Deciziei Comisiei C(2017) 8839 final din 13 decembrie 2017 privind recuperarea unei creanțe, în măsura în care se referă la nota de debit nr. 3241507078, și, pe de altă parte, nulitatea relativă a deciziei menționate în ceea ce privește partea restantă.

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă următoarele motive.

1.

În ceea ce privește cererea privind declararea nulității absolute, reclamanta susține că, contrar dispozițiilor articolului 19 TUE și ale articolului 272 TFUE, Comisia încalcă competența judiciară întrucât înlocuiește Hotărârea Tribunalului din 14 noiembrie 2017 (cauza T-831/14), în care se stabilește creanța Uniunii privind o anumită obligație, cu o decizie diferită — care constituie titlu executoriu — privind aceeași obligație.

2.

În ceea ce privește cererea privind declararea nulității relative, reclamanta invocă:

lipsa motivării, întrucât Comisia s-a mărginit să afirme că s-au constatat erori cu caracter sistemic în cadrul controalelor de audit financiar efectuate cu privire la convenția care face obiectul deciziei atacate, fără a explica în ce constau erorile respective;

încălcarea legii, întrucât, prin extrapolarea automată a concluziilor unui audit financiar efectuat în cadrul unui raport contractual la alte raporturi contractuale, Comisia a încălcat articolul 135 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 966/2012 (1), precum și un principiu fundamental al contractelor administrative în general și al contractelor publice în particular, și anume cel al intangibilității clauzei remuneratorii.


(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO 2012, L 298, p. 1).