23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/52


Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Alfamicro/Komisija

(Lieta T-64/18)

(2018/C 142/70)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portugāle) (pārstāvji: G. Gentil Anastácio un D. Pirra Xarepe, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

pirmkārt, atzīt par spēkā neesošu Komisijas 2017. gada 13. decembra Lēmumu (2017) 8839 final par parāda atgūšanu, ciktāl tas attiecas uz paziņojumu par parādu Nr. 3241507078, un, otrkārt, atcelt šo lēmumu atlikušajā daļā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza šādus pamatus.

1.

Attiecībā uz prasījumu par lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu prasītāja apgalvo, ka Komisija esot piesavinājusies tiesas pilnvaras, pretēji LES 19. pantam un LESD 272. pantam aizstādama Vispārējās tiesas 2017. gada 14. novembra nolēmumu lietā T-831/14, kurā bija atzīts Savienības prasījums attiecībā uz konkrētas saistības izpildi, ar atšķirīga satura, izpildāmu lēmumu par to pašu saistību.

2.

Attiecībā uz lēmuma atcelšanas prasījumu prasītāja atsaucas uz:

pamatojuma nenorādīšanu, jo Komisija ir vienīgi apgalvojusi, ka finanšu auditā, kas tika veikts par līgumu, kas ir apstrīdētā lēmuma priekšmets, tika konstatētas sistēmiska rakstura kļūdas, tomēr neizskaidrojot, kādas šīs kļūdas ir;

likuma pārkāpumu, jo, automātiski attiecinot tāda finanšu audita rezultātus, kurš veikts vienu līgumattiecību ietvaros, uz citām līgumattiecībām, Komisija esot pārkāpusi Regulas Nr. 966/2012 (1) 135. panta 5. punkta otro daļu, kā arī kādu publisko tiesību līgumiem vispār un publiskā iepirkuma līgumiem konkrēti piemērojamu principu, proti, principu par atlīdzības klauzulas neaizskaramību.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV 2012, L 298, 1. lpp.).