23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/52


2018 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys byloje Alfamicro / Komisija

(Byla T-64/18)

(2018/C 142/70)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, Lda (Kaskaisas, Portugalija), atstovaujama advokatų G. Gentil Anastácio ir D. Pirra Xarepe

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pirma, pripažinti niekiniu 2017 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimą (2017) 8839 final dėl skolos išieškojimo tiek, kiek jis susijęs su debitine nota Nr.o3241507078, ir, antra, pripažinti šį sprendimą negaliojančiu, kiek tai susiję su likusia jo dalimi;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi šiais teisiniais pagrindais:

1.

Kiek tai susiję su prašymu pripažinti sprendimą niekiniu, ieškovė nurodo, kad Komisija prisiėmė teisminius įgaliojimus tiek, kiek 2017 m. lapkričio 14 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-831/14, kurioje šis nustatė Europos Sąjungos gautiną konkrečią sumą, ji pakeitė kito turinio vykdytinu sprendimu, susijusiu su ta skola, pažeisdama ESS 19 straipsnį ir SESV 272 straipsnį.

2.

Kiek tai susiję su prašymu pripažinti negaliojančiu, ji nurodo:

pagrindimo trūkumą, nes Komisija tik nurodė, kad per finansinį auditą atlikus patikrinimus dėl sutarties, dėl kurios priimtas ginčijamas sprendimas, nustatytos akivaizdžios sisteminės klaidos, tačiau šių klaidų nepaaiškino.

teisės pažeidimą tiek, kiek automatiškai remdamasi finansinio audito, atlikto dėl vienų ir kitų sutartinių santykių, išvadomis, Komisija pažeidė Reglamento Nr. 966/2012 (1) 135 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, taip pat apskritai pagrindinį administracinių sutarčių ir būtent viešųjų sutarčių principą, kad sąlyga dėl užmokesčio negali būti keičiama.


(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, p. 1).