23.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 142/52


2018. február 6-án benyújtott kereset – Alfamicro kontra Bizottság

(T-64/18. sz. ügy)

(2018/C 142/70)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, L.da (Cascais, Portugália) (képviselők: G. Gentil Anastácio és D. Pirra Xarepe ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

egyrészt semmisítse meg az adósság visszafizettetésére vonatkozó 2017. december 13-i C(2017) 8839 final bizottsági határozatot a 3241507078. sz. terhelési értesítésre vonatkozó részében, másrészt pedig semmisítse meg a hivatkozott határozatot a fennmaradó részében;

kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes a következő jogalapokra hivatkozik.

1.

Az első megsemmisítés iránti kérelmet illetően a felperes azzal érvel, hogy a Bizottság az EUSZ 19. cikket és az EUMSZ 272. cikket megsértve bírósági hatáskört tulajdonított magáénak, amikor a Törvényszék 2017. november 14-i határozatát (T-831/17. sz. ügy), amely határozat meghatározza az Unió egy meghatározott kötelezettséggel kapcsolatos előirányzatát, ugyanezen kötelezettségre vonatkozó – végrehajtható – külön határozattal váltotta fel.

2.

A második megsemmisítés iránti kérelmet illetően a felperes az alábbiakra hivatkozik:

az indokolás hiánya, mivel a Bizottság csupán annak állítására szorítkozott, hogy a megtámadott határozat tárgyát képező megállapodás pénzügyi ellenőrzése során rendszerszintű hibákat állapítottak meg, anélkül hogy kifejtené, konkrétan milyen hibákról van szó;

a törvény megsértése, mivel a Bizottság, azáltal hogy egy adott szerződéses jogviszony keretében elvégzett pénzügyi ellenőrzés következtetéseit automatikusan kivetítette más szerződéses jogviszonyokra, megsértette a 966/2012 rendelet (1) 135. cikke (5) bekezdésének második albekezdését, valamint általában a közigazgatási szerződések, és konkrétan a közbeszerzési szerződések egyik alapelvét, azaz a díjazásra vonatkozó záradék sérthetetlenségét.


(1)  Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 298., 1. o.).