16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/23


Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Rodriguez Prieto v. Komise

(Věc T-61/18)

(2018/C 134/32)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Lucemburk) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

uložil Komisi vyplatit náhradu utrpěné škody a zaplatit žalobci částku 68 831 eur z titulu hmotné újmy a 100 000 eur z titulu morální újmy;

podpůrně zrušil rozhodnutí o zamítnutí asistence ze dne 28. března 2017,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobce tvrdí, že Komise se dopustila služebního pochybení, když neuznala jeho postavení informátora, což žalobci způsobilo hmotnou a morální újmu, kterou musí orgán nahradit. Podpůrně žalobce tvrdí, že orgán porušil článek 24 statutu, když mu odmítl poskytnout asistenci podle uvedeného ustanovení v návaznosti na trestní řízení.