16.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 134/23


Иск, подаден на 5 февруари 2018 г. — Rodriguez Prieto/Комисия

(Дело T-61/18)

(2018/C 134/32)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Amador Rodriguez Prieto (Щайнсел, Люксембург) (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Ищецът иска от Общия съд:

като главно искане — да осъди Комисията да заплати на ищеца обезщетение за имуществени вреди в размер на 68 831 EUR и за неимуществени вреди в размер на 100 000 EUR,

като искане при условията на евентуалност — да отмени решението от 28 март 2017 г., с което се отказва да се предостави съдействие, и

във всички случаи да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът твърди, главно, че Комисията е извършила служебно нарушение, като не му е признала статут на лице, подало сигнал за нередности, и като му е причинила по този начин имуществени и неимуществени вреди, които би трябвало да обезщети. При условията на евентуалност ищецът поддържа, че посочената институция не е спазила член 24 от Правилника, като е отказала да му предостави предвиденото в тази разпоредба съдействие след приключване на наказателната процедура.