19.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/53


29. jaanuaril 2018 esitatud hagi – NGV versus EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Kohtuasi T-57/18)

(2018/C 104/68)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: NGV GmbH (Wildeshausen, Saksamaa) (esindajad: advokaadid O. Spieker, A. Schönfleisch ja M. Alber)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „WEIN FÜR PROFIS“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 15 326 531

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 6. novembri 2017. aasta otsus asjas R 502/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b, c ja g rikkumine.