19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/52


Överklagande ingett den 26 januari 2018 – NGV mot EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Mål T-56/18)

(2018/C 104/67)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: NGV GmbH (Wildeshausen, Tyskland) (ombud: advokaterna O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”WEIN FÜR PROFIS” – Registreringsansökan nr 15 326 549

Överklagat beslut: Beslut meddelat av första överklagandenämnden vid EUIPO den 6 november 2017 i ärende R 501/2017-1

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b, c och g i förordning nr 2017/1001.