19.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 104/52


Žaloba podaná 26. januára 2018 – NGV/EUIPO (LIEBLINGSWEIN)

(Vec T-55/18)

(2018/C 104/66)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: NGV GmbH (Wildeshausen, Nemecko) (v zastúpení: O. Spieker, A. Schönfleisch a M. Alber, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „LIEBLINGSWEIN“ – prihláška č. 15 326 515.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. novembra 2017 vo veci R 291/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a g) nariadenia 2017/1001.