9.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 123/25


Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2018 r. – Fashion Energy / EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Sprawa T-54/18)

(2018/C 123/32)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Fashion Energy Srl (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: adwokaci T. Müller, F. Togo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie unijnego znaku towarowego 1st AMERICAN – zgłoszenie nr 8 622 078

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie R 693/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

zawieszenie postępowania na podstawie art. 69 lit. d) regulaminu postępowania przed Sądem do chwili wydania ostatecznej i wiążącej decyzji w sprawie wniosku o stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego 005066113, na który powołano się w sprzeciwie;

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO i drugiej strony postępowania przed izbą odwoławczą kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie zasady audi alteram partem;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.