9.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 123/25


31. jaanuaril 2018 esitatud hagi – Fashion Energy versus EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Kohtuasi T-54/18)

(2018/C 123/32)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fashion Energy Srl (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid T. Müller, F. Togo)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi 1st AMERICAN taotlus – registreerimistaotlus nr 8 622 078

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 15. novembri 2017. aasta otsus asjas R 693/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

peatada Üldkohtu kodukorra artikli 69 lõike d alusel menetlus kuni vastulauses osutatud ELi kaubamärgi nr 005066113 osalise tühistamise kohta lõpliku ja siduva otsuse tegemiseni;

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista hageja kohtukulud välja EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt.

Väited

Audi alteram partem-põhimõtte rikkumine;

Määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.