26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/40


Acțiune introdusă la 31 ianuarie 2018 – Germania/Comisia

(Cauza T-53/18)

(2018/C 112/51)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Federală Germania (reprezentanți: T. Henze, J. Möller, M. Winkelmüller, F. van Schewick și M. Kottmann, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Deciziei (UE) 2017/1995 a Comisiei din 6 noiembrie 2017 de menținere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului armonizat EN 13341:2005 + A1:2011 privind rezervoarele termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei și a motorinei pentru uz casnic, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO 2017, L 288, p. 36);

anularea Deciziei (UE) 2017/1996 a Comisiei din noiembrie 2017 de menținere în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului armonizat EN 12285-2:2005 privind rezervoarele de oțel executate în atelier, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO 2017, L 288, p. 39);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare

Prin intermediul primului motiv, reclamanta susține că deciziile atacate ar încălca obligația de motivare prevăzută la articolul 296 al doilea paragraf TFUE. Deciziile atacate nu s-ar pronunța cu privire la chestiunea, centrală în temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul nr. (UE) nr. 305/2011 (1), dacă standardele armonizate în cauză sunt în conformitate cu mandatele relevante și dacă aceste standarde pot garanta respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. Rezultă că nici reclamanta și nici Tribunalul nu sunt în măsură să aprecieze pe ce considerații esențiale de drept și de fapt s-a întemeiat pârâta.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea dispozițiilor de fond ale Regulamentului (UE) nr. 305/2011

În primul rând, deciziile atacate ar încălca articolul 17 alineatul (5) primul și al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Contrar dispozițiilor menționate, pârâta nu pare să fi evaluat în ce măsură standardele armonizate în cauză sunt conforme cu mandatele relevante. Rezultă că pârâta ar fi ignorat faptul că, în fapt, nu exista o astfel de conformitate.

În al doilea rând, deciziile atacate ar încălca articolul 18 alineatul 2 coroborat cu articolul 3 alineatele (1) și (2), precum și articolul 17 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Pârâta nu ar fi ținut seama de faptul că standardele armonizate contestate nu conțin metode și criterii de evaluare a performanței produselor în ceea ce privește caracteristicile lor esențiale referitoare la rezistența mecanică și la stabilitate, precum și la stabilitatea și la rezistența la fragmentare sau la strivire a rezervoarelor pentru o utilizare, vizată în domeniul de aplicare al standardelor, în zone seismice inundabile și că, așadar, acestea ar fi incomplete în ceea ce privește trei caracteristici esențiale ale produselor pentru construcții și că, în consecință, această situație ar pune în pericol respectarea cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții.

În al treilea rând, pârâta ar fi săvârșit o eroare de apreciere prin respingerea ca inadmisibilă, contrar articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul nr. 305/2011, adăugarea unei rezerve solicitate de reclamantă în referințele publicate în Jurnalul Oficial cu privire la standardele armonizate contestate.

În sfârșit, adoptarea actelor atacate, pârâta ar fi săvârșit o altă eroare de apreciere atunci când a respins eliminarea, solicitată de reclamantă în subsidiar, a referinței publicate în Jurnalul Oficial cu privire la standardele în cauză, făcând trimitere la o posibilitate, existentă potrivit Comisiei, de a le limita sau de a le interzice de către statele membre.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (JO 2011, L 88, p. 5).