16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/22


Kanne 30.1.2018 – Kleani v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia T-51/18)

(2018/C 134/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Efterpi Kleani (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja S. Tassi)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 23.11.2017 tekemän päätöksen (viite 20172046), jolla hylättiin tarjous, jonka kantaja oli toimittanut kreikankielisten freelance-kääntäjien sopimuksia koskevan hankintailmoituksen 2017/S 002-001564 yhteydessä

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaiseen päätökseen ei ollut liitetty määrättyjä kriteereitä, jotka koskevat hankintamenettelyssä pyydettyjen käännösten laadun tasoa, minkäänlaista korjattua versiota tai vertailevaa raporttia, josta voisi käydä ilmi perustelut sille, mistä syystä vastaaja katsoi, että kantajan toimittama koekäännös ei vastannut vaadittua vähimmäistasoa. Kantaja katsoo tältä osin, että riidanalainen päätös ei ollut asianmukaisesti perusteltu ja että valintamenettelyä rasitti avoimuuden puute.